Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. š 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavebné objekty: SO 05/3 Krásno nad Kysucou - kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
Podľa ust.š 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena v prospech vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE 8984, KNE 9185, KNE 9031, KNE 9032, KNE 9187, KNE 9041, KNE 9014, KNE 9026, KNE 9015, KNE 9181/2

Podľa ust.510 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie