Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 upravuje zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“). Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena politická strana, politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Podľa prílohy k zákonu o špeciálnom hlasovaní  Inštitút „náhradníka“ zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, teda politické subjekty náhradníka do špeciálnej volebnej komisie nedelegujú.

Oznámenie o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať - v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; -za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.


Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou (1. poschodie, kancelária č.11), najneskôr do 9. októbra 2022 (do 24.00 hod.).

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie: info@mestokrasno.sk

Kontaktná osoba:

  • Marta Buková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie.
  • Kontakt:  +421 908 533 835,


Bližšie informácie: https://www.minv.sk/?selfgov22-sshinfo2