Stavebné povolenie č. 221/569/2021/Bir

Navrhovatelia Vladimír Murčo a Mgr. Miroslava Murčová, obaja trvale bytom Zákysučie č. 2097, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "stavebníci") dňa 25.03.2021 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní o odstránení časti stavby a stavebnom konaní na stavbu: „Prestavba rodinného domu na letnú kuchyňu“ na pozemku registra “C“ parc. č. KN 4181/8 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62, § 65, § 88 a § 90 stavebného zákona v spojenom konaní o odstránení stavby a stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Prestavba rodinného domu na letnú kuchyňu“ na pozemku registra “C“ parc. č. KN 4181/8 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie, ku ktorej má stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2523, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie