Oznámenie o začatí územného konania č. 220/290/2021/Mel

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Dňa 15.02.2021 podal Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Splašková kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch parc. č. CKN 12846/3, CKN 12849/1, CKN 12848/1, CKN 12802/1, CKN 6417/6, CKN 6417/1, CKN 6417/186 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Splašková kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch parc. č. CKN 12846/3, CKN 12849/1, CKN 12848/1, CKN 12802/1, CKN 6417/6, CKN 6417/1, CKN 6417/186 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie