Oznámenie o začatí stavebného konania č.j.: 221/872/2021/Mel

Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci (ďalej len "navrhovateľ") dňa 12.05.2021 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:

„TS a VN rozvody“
na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 6012/276, KN 6012/192, KN 6012/277, KN 12850, KN 12853/2, KN 12852/11, KN 12852/10, KN 6417/386, KN 6417/387, KN 6417/393, KN 12849/2 v areáli priemyselného parku v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 07.04.2021 pod č.j. 220/395/2021. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2021.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Popis stavby: Účelom VN káblového rozvodu je potreba napojenia odberateľov na elektrickú energiu v areáli bývalej Dreviny v k.ú. Krásno nad Kysucou. VN káblový rozvod je vybudovaný odbočením z VN rozvádzača nachádzajúceho sa v spínacej stanici SS_REALITY-SK umiestnenej na parcele KN-C 6012/276, ktorá je umiestnená v blízkosti výrobnej haly spoločnosti Eliastech, s.r.o..

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie