Oznámenie o začatí stavebného konania Č. j.: 221/7062/2021/Tvr

Navrhovateľ Marek Zaťovič, č. 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) podal dňa 08.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Vŕtaná studňa“
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 910/165 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie