Oznámenie o začatí stavebného konania č. 221/729/2021/Mel

STAFIM SK, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 47415525 (ďalej len "navrhovateľ") dňa 21.04.2021 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacie plynovody“ na pozemkoch parc. č. CKN 6780/126, CKN 6780/127, CKN 6780/129, CKN 277/38 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 02.02.2021 pod č.j. 220/9444/2020. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.03.2021.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie