Oznámenie o začatí spojeného konania o odstránení stavby 221/569/2021

Dňa 25.03.2021 podali navrhovatelia Vladimír Murčo a Mgr. Miroslava Murčová, obaja trvale bytom Zákysučie č. 2097, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní o odstránení časti stavby a stavebnom konaní na stavbu: „Prestavba rodinného domu na letnú kuchyňu“ na pozemku registra “C“ parc. č. KN 4181/8 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ust. § 88 ods. 3, § 90 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o odstránení stavby a stavebného konania. Podľa § 65 stavebný úrad spojil konanie o odstránení stavby spolu so stavebným konaním. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle, § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie