Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby č. 221/6946/2021

Vec: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Žiadateľ spoločnosť STAFIM SK s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 474 155 25 (ďalej len "žiadateľ") dňa 21.09.2021 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o odstránenie stavby „Prevádzková budova č.s. 838“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6780/181-182 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 88 ods. 3 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok oznamuje začatie konania o odstránení stavby. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie odstránenia stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie