Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 223/7157/2021

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Vám oznamuje, že dňa 21.10.2021 boli mestu Krásno nad Kysucou predložené podklady v súlade s §88a stavebného zákona potrebné pre vydanie dodatočného povolenia stavby: „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku parc. č. CKN 8474/22 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, na základe ktorých Mesto Krásno nad Kysucou konštatuje, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Nakoľko stavba je už dokončená stavebný úrad spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním.

Dňa 19.08.2021 bol vykonaný štátny stavebný dohľad nad riešenou stavbou stavebníkov a zistenia boli spísané do zápisnice zamestnancom stavebného oddelenia za prítomnosti stavebníkov a bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá je súčasťou spisu.

Mesto Krásno nad Kysucou začalo dňa 21.10.2021 z vlastného podnetu podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby: Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku parc. č. CKN 8474/22 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, ktorú bez príslušného povolenia stavebného úradu postavili stavebníci Pavol Murčo a Ing. Jana Murčová, obaja trvale bytom 1. mája 1433, 023 02 Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
10. novembra 2021 o 16:00 hod.
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, prízemie- kancelária č. 5.

Viac informácii v prílohe.

Prílohy na stiahnutie