Oznámenie o začatí doplnkového konania Č.j.: 221/134/2021/Bir

Stavebný úrad na základe žiadosti o stavebné povolenie stavebníka Ján Ďurčan, trvale bytom Kalinov č. 1730, 023 02 Krásno nad Kysucou rozhodnutím číslo spisu 221 a číslo záznamu 134/2021/Bir zo dňa 11.03.2021 povolil stavbu „Stavebné úpravy bytu č.14“ v bytovom dome č. 1020 na pozemku registra „C“ parc. č. KN 6780/13 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.

Proti citovanému rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote odvolal účastník konania: Rudolf Zátek, Krásno nad Kysucou č. 1020, 023 02 Krásno nad Kysucou.
V súlade s ust.§ 56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) upovedomuje účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a vyzýva ich, aby v záujme ochrany svojich práv a právom chránených záujmov najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia im tohto oznámenia sa k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplnili konanie vykonaním novo-navrhnutých dôkazov.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie