Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2021/012633-002

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust.§7 ods.1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho prava k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust.§10 ods.1 zakona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkarializovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

Podľa ust.§10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom - zriadením vecného
bremena pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby .
b) vyvlastnite!': Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.. Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina, IČO : 36 672 297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-E 1664 na LV 3839, KN-E 8953 na LV 5206,

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie