Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako povoľujúci orgán vo vzťahu k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „Šport Hotel MM Aréna - novostavba“ na pozemku registra „C“ pare. č. KN 7373/85 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou projektant: GOLIS BAU SERVIS spol. s.r.o. - Ing. Oliver Golis stavebník: M&M REÁL PARK s. r. o., Oščadnica č. 989, 023 01 Oščadnica, IČO 47815183 týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle zverejňuje nasledovné písomnosti:

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania
• príloha č. 1

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti
• Rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení
• Podmienky ku dňu zverejnenia stanovené neboli

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
• navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania, v rámci ktorého vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru nevyhnutné požiadavky, ktoré bolo potrebné rešpektovať a dodržať

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
• Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667 14, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia
• povolenie ku dňu zverejnenia vydané nebolo

Toto oznámenie spolu s prílohami bude zverejnené v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po dobu povoľovacieho konania na úradnej tabuli Mesta Krásno nad Kysucou a na intemetovej stránke www.mestokrasno.sk

Viac informácií nájdete v prílohách.

Prílohy na stiahnutie