Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mesto Krásno nad Kysucou upozorňuje prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na zákonnú povinnosť:

Podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia:

- prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečistenia ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečistenia ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:

- malými zdrojmi znečistenia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív a surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečistenia, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

- prevádzkovateľom zdroja znečisťovania je právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zmien a doplnkov a VZN Mesta Krásno nad Kysucou:

- v prípade porušenia zákonnej povinnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. má Mesto Krásno nad Kysucou zákonnú povinnosť uložiť pokutu prevádzkovateľovi MZZO do sumy 663,87 €.

Oznámenie je potrebné doručiť priamo do podateľne Mestského úradu v Krásne nad Kysucou alebo poštou na adresu: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Prílohy na stiahnutie