Stavebné povolenie č.11399/2019

Dňa 06.12.2019 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa, Preložka – Priemyselný STL plynovod 300 kPa“ na pozemkoch č. p. KN-C 6417/384, 6012/277, 6012/192, 6012/276, 12851, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Návrh bol doplnený dňa 16.01.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona posúdil predložený návrh podľa § 62 až § 64 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a na základe tohto posúdenia podľa § 66 stavebného zákona stavbu:

„Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa, Preložka – Priemyselný STL plynovod 300 kPa“
na pozemkoch č. p. KN-C 6417/384, 6012/277, 6012/192, 6012/276, 12851, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou
žiadateľovi: Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
povoľuje.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie