Stavebné povolenie č.10101/2019

Mesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou podalo dňa 27.08.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „Chodník na ulici Žilinská v meste Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch č. p. KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 12420/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Ide o objekty SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 a III/2014 a SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014. Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) posúdil predložený návrh podľa § 62 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia podľa § 66 stavebného zákona a § 16 cestného zákona

povoľuje
stavbu: „Chodník na ulici Žilinská v meste Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch č. p. KN-C 372/1, 2177, 2180/3, 12417/46, 12420/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou

v objektovom zložení:
SO 01: Chodník pri štátnej ceste III/2017 a III/2014
SO 03: Úprava križovatky štátnych ciest III/2017 a III/2014
žiadateľovi: Mesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie