Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 7839/2020

Vec: Marek Bednár a Veronika Bednárová, obaja trvale bytom Stred 5, 023 11 Zákopčie – žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v Krásne nad Kysucou m.č. Zákysučie v územnom konaní
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
Navrhovatelia Marek Bednár a Veronika Bednárová, obaja trvale bytom Stred 5, 023 11 Zákopčie v zastúpení spoločnosti HEAD Studio s.r.o., 010 01 Mojš 132, IČO: 50 474 251 podali dňa 07.05.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4148/49 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.
Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavieb
„Novostavba rodinného domu“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4148/49 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie