Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Pod Močiarom

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-PLO“), ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov na základe žiadosti o povolenie konania o jednoduchých pozemkových úpravách v časti katastrálneho územia Krásno nad Kysucou, lokalita „Pod Močiarom“, podanej spoločnosťou AGRO Marec, s. r. o., so sídlom Riečky 973, Klokočov, zastúpenej jej konateľom Pavlom Marcom zo dňa 02.10.2019 a po zhodnotení výsledkov prípravného konania, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 1. podľa § 8 ods. 1 v spojení s § 8b ods. 1 a § 8d zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

p o v o ľ u j e

pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav k nehnuteľnostiam v lokalite s názvom „Pod Močiarom“ v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodov uvedených v § 2 ods.1 písm. h) zákona. To znamená, že tieto pozemkové úpravy sa vykonávajú z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde, v tomto konkrétnom prípade na budúcu výstavbu rodinných domov, výstavbu bytových domov, zriadenie plochy izolačnej zelene od budúcej diaľnice a zriadenie plochy verejnej zelene v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia v súlade so súčasne platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Krásno nad Kysucou (ďalej len „UPD“).

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie