Rozhodnutie č. 7880/2020

Dňa 14.05.2020 podal navrhovateľ Reality –SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca vzast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci žiadosť ovydanie  stavebného  povolenia  stavby:  „Vnútroareálová  komunikácia    apredĺženie inžinierskych sietí vpriemyselnom parku Krásno nad Kysucou –III. etapa Priemyselný STL plynovod  300  kPa –Doplnok“ na pozemkoch č. p. KN-C  12844,  12845,  12846/3,  12846/1, 12850, 12851 vk. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom vsúlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona posúdil predložený návrh podľa § 62 až § 64  stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené  dotknutými  orgánmi  štátnej  správy  a  na  základe  tohto  posúdenia  podľa  §  66 stavebného zákona stavbu:„Vnútroareálová komunikácia apredĺženie inžinierskych sietí vpriemyselnom parku Krásno nad Kysucou –III. etapa Priemyselný STL plynovod 300 kPa –Doplnok“ na pozemkoch č. p. KN-C 12844, 12845,12846/3,12846/1,12850,12851 vk. ú. Krásno nad Kysucou žiadateľovi:Reality –SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie