Rozhodnutie č.223/8675/2020

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a)bod 1.zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)vsprávnom konaní podľa § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) rozhodol, že:1.Štefanovi Kuljovskému, bytom Kalinov 1256 v Krásne nad Kysucou2.Poľnohospodárskemu podieľníckemu družstvu, IČO : 36014087, so sídlom  Krásno nad Kysucou3.MUDr. Aurélii Kasajovej, bytom Krásno nad Kysucou č.1423 4.Ing. Máriovi Kasajovi,  bytom Krásno nad Kysucou č.14235.Marcelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.14236.Aurelovi Kasajovi, bytom Krásno nad Kysucou č.14237.Helene Rajtekovej, bytom Krásno nad Kysucou č.16178.Jozefovi Lahutovi, bytom Krásno nad Kysucou č.2599.Anne Lahutovej, bytom Krásno nad Kysucou č.25910.Petrovi Kormancovi,bytom Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré mesto, ČR11.Ing. Jaroslavovi Kormancovi, bytom A.Bernoláka 2042/8 vČadci12.Mariánovi Kormancovi, bytom Raková č.52713.Ing. Mariánovi Kormancovi, bytom Na Podstráni 2669/28 v Kysuckom Novom Mesten epriznávapostavenie účastníkov konaniapodľa § 59  ods. 1písm.b)stavebného zákonavkonaní začatom dňa 18.07.2019 z úradnej povinnosti  podľa  §  88  ods.1  písm.b/  vspojení  sust.§  88a  ods.1  stavebného  zákona ododatočnom povolení  už zrealizovaných stavebných prác na stavbe „Záhradná chatka“, sktorých uskutočňovaním  na pozemku parc.č. KN 1243/1 C KN vk.ú. Krásno nad Kysucou započali Peter Mekyňa a Viera Mekyňová, obaja bytom Krásno nad Kysucou  č.1433 a podané námietky zamieta.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie