Pozvánka na mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 9.7.2020

Zvolávam mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 09.07.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:
1/  Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2/  Návrh VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
3/  Prijatie uznesenia k projektu „Informačné aktivity separovaného zberu pre mesto Krásno nad Kysucou“
4/  Prijatie uznesení, ukončenie

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta