Oznámenie o začatí územného konania č.8512/2020

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
Dňa 23.07.2020 podal navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí – vodovod, plynovod, dažďová kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 12845, KN 12846/3, 12847 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí – vodovod, plynovod, dažďová kanalizácia – IV. Etapa“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 12845, KN 12846/3, 12847 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 13. augusta 2020 o 09:00 hod. so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie