Oznámenie o začatí stavebného konania č.8512/2020

František Capek, Dunajov č. 333, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľ") dňa 27.07.2020 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:
„Vodovodná prípojka + Vŕtaná studňa“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8410/2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky k riešeniu stavby uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie