Oznámenie o začatí stavebného konania č.8296/2020

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., Rajčianska 162, 831 54 Bratislava, Odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina (ďalej len "navrhovateľ") dňa 24.06.2020 podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:
„12550 – Krásno nad Kysucou – Kalinov – Rozšírenie NNK“
na pozemkoch parc. č. KNC 7420/74, KNC 7420/75 (KNE 7597, KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723), KNC 7420/1 (KNE 7716, KNE 7717, KNE 7723) v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 19.05.2020 pod č.j. 220/7184/2020. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2020.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie