Oznámenie o začatí stavebného konania č. 7753/2020

Oľga Sitariková, Gaštanova č. 50/48, 010 07 Žilina (ďalej len "navrhovateľka") dňa 29.04.2020 podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu:
„Vŕtaná studňa“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 4715/2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
22. júla 2020 o 09:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie