Oznámenie o začatí stavebného konania č.331/2020

Dňa 06.02.2020 podal František Capek, trvale bytom Dunajov č. 333, 023 02 Dunajov na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom - novostavba“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 8410/1 - 2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Rodinný dom - novostavba“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 8410/1 - 2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 06. marca 2020 o 08:00 hod.so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Z uvedeného dôvodu mesto Krásno nad Kysucou vyzýva stavebníkov, aby svoj návrh doplnili o nasledovné podklady pre vydanie územného rozhodnutia, a to:
- správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - časť V. Stavebná správa, Položka 59 písm. a) bod 1, vo výške 40,00 eur.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie námietok a pripomienok sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že s umiestnením stavby súhlasia.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie