Oznámenie o začatí stavebného konania č.170/2019

Michal Kubala, trvale bytom Jesenského 1170/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto a Ivana Bajánková, trvale bytom ČSA 1300/23, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej len "navrhovatelia") dňa 21.01.2020 podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu

„Obnova a prístavba rodinného domu s. č. 766“
na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 4801, 4802 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 30.09.2019 pod č.j. 85/10797/2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2020.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.


Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie