Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) oznamuje verejnosti, že navrhovateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava 26 doručil dňa 04.02.2020 podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“.

Správa o hodnotení činnosti bola rozoslaná na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam.

Dotknutá obec – Mesto Krásno nad Kysucou - informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejňuje všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle a oznamuje, že je možné do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na stavebnom oddelení mesta Krásno nad Kysucou – prízemie.

Dotknutá obec podľa § 34 ods. 2 zákona má zabezpečiť do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie