VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výstavba turistickej trasy

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“)

NÁZOV ZÁKAZKY:
„Výstavba turistickej trasy”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grapa, primátor
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1092 5322
IČO: 00 314 072
DIČ: 2020553073
Telefón: +421 41 4385 200
Fax: +421 41 4385 240
www: info@mestokrasno.sk

2. Názov predmetu zákazky: “Výstavba turisticekj trasy”

3. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce
Predmet zákazky: Predmetom tejto zákazky je Výstavba turistickej trasy podľa priloženého zadania a projektovej dokumentácie.
SO1 Rozhľadňa
SO2 Obnova bunkra z 2.sv. vojny
SO2 Informačné tabule a prvky drobnej architektúry

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 kalendárných dní od dňa účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do 30.09.2020
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie