Verejná vyhláška o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy NN

Pri revízii vedenia nízkeho napätia č. 10679, ktoré prechádza kat. územím Krásno nad Kysucou, bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia.

Podľa zákona č. 251/2012 Zb. o energetike § 11 ods. 1 a 3, je energetický podnik oprávnený odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť rozvodných zariadení. Ochranné pásmo vonkajšieho vedenia je podľa § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pre vodiče so základnou izoláciou 4 m mimo les a v lese 2 m pri napätí od 0,4 k V do 35 k V vrátane.

Podľa § 43 ods. 5 v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia.

Jedná sa o výrub v súlade zo zákonom č. 543/2002 Zb. §47 ods. 4 o ochrane prírody a krajiny, ako aj s ostatnými platnými zákonmi v ochrannom pásme vedení.

Výrub sa bude vykonávať v termíne: Október 2019 - Január 2020. Dotknutý majitelia sa môžu vyjadriť na mestskom úrade v Krásne nad Kysucou.

Táto Verejná vyhláška je podľa zákona č. 251/2012 Zb. § 11 považovaná za oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia, ktoré je energetický podnik povinný oznámiť 15 dní vopred.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie