Rozhodnutie o zmene druhu pozemku OU-CA-PLO-2019/003043-007

OU-CA-PLO-2019/ 003043-006
V Čadci 25.03.2019

Vec: Rozhodnutie o zmene druhu pozemku - § 11 ods. 1 písm. a) v katastrálnom území Krásno nad Kysucou

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len ,,OU-CA-PLO”) ako príslušný orgán podľa § 23 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 1 a § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe žiadosti: Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou rozhodol o zmene druhu pozemku

takto:

podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)

mení druh poľnohospodárskeho pozemku nasledovne: v k. ú. Krásno nad Kysucou pozemok parcela CKN č. 3745/2 o výmere 507 m2 doterajší druh pozemku trvalý trávny porast na zastavanú plochu v zmysle kópie katastrálnej mapy, v zmysle LV č. 4015 a v zmysle LV č. 3602 k.ú. Krásno nad Kysucou obec Krásno nad Kysucou okres Čadca.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie