Rozhodnutie č. 10814/2019

Dňa 20.08.2019 podal navrhovateľ Reality – SK, s. r. o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa, Preložka – Priemyselný STL plynovod 300 kPa“ na pozemkoch č. p. KN-C 6417/384, 6012/277, 6012/192, 6012/276, 12851, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh bol doplnený dňa 24.09.2019. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“) posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva toto
r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby: „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa, Preložka – Priemyselný STL plynovod 300 kPa“ na pozemkoch č. p. KN-C 6417/384, 6012/277, 6012/192, 6012/276, 12851, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou žiadateľovi: Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca.

Popis stavby:
Stavba rieši prepojenie jestvujúceho priemyselného STL plynovodu v areáli priemyselného parku . Prepojenie je vyvolané odpredajom pozemkov. Plynovodné potrubie musí byť vzhľadom na jestvujúce aj navrhované siete uložené v súlade s normou STN 73 6005.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie