Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 4.9.2019

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 04.09.2019 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Zloženie sľubu  novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva
 3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (P.Šurin a R.Homolová, obaja bytom  Krásno 814, M. Maslík, Krásno č. 1212, M. Potočár, Krásno č. 1017, P. Potočár, Krásno č. 1397,  P. Potočár, Krásno č. 1397, M. Zehnal, Krásno č. 202, M. Jakubec, Krásno 505, Nájomníci BD Krásno 1997,  P. Heltová, Krásno č. 2093, H. Ďuranová, Krásno č. 1534, Mgr. L. Zuščáková,  Krásno 2120, LEGAN STAV, s.r.o., Horelica 207,  Ing. Pavol Šutý - Ekostav, Oščadnica č. 19, J. Pagáčová, Kalinov 2000)
 4. Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 33/2019
 5. Návrh na určenie výšky nájmu za bytové priestory v BD v Zákysučí
 6. Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2018
 7. Informatívny rozbor hospodárenia Mesta za I. polrok 2019, úprava rozpočtu
 8. Informatívny rozbor hospodárenia Mestského podniku za I. polrok 2019
 9. Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke Mestského podniku Krásno nad Kysucou
 10. Informatívny rozbor hospodárenia. Krasbytu za I. polrok 2019
 11. Prijatie uznesenia k projektu „Nabime sa prostredníctvom rozvoja elektromobility“
 12. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou
 13. Prevod investorských práv na SeVaK
 14. Správa o činnosti kultúry a knižnice
 15. Rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2019/2020
 16. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta