Oznámenie o začatí stavebného konania č.11428/2019

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ Emil Sýkora, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 264, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) dňa 11.12.2019 podal žiadosť o vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:

„Sklad č. 1, sklad č. 2“
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 3700/3, 3700/49 v intraviláne v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Členenie stavby na objekty:
• Sklad č. 1
• Sklad č. 2

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný  úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania o povolení stavby „Sklad č. 1, sklad č. 2“ a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

10. januára 2020 (piatok) o 9:00 hod
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, prízemie, dvere číslo 5 – stavebné oddelenie.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie