Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovatelia Stanislav Čimbora a manželka Monika Čimborová, obaja trvale bytom č. 332/2, 023 02 Dunajov (ďalej len „stavebníci“) dňa 11.06.2019 podali žiadosť o vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:

„Rekreačná chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Rekreačná chata bude samostatne stojaca budova, umiestnená v sklonitom teréne. Jedná sa o murovanú stavbu. Základ, základové murivo budú betónové. Prízemie je vytvorené z muriva ukončeného ŽB vencami. Podkrovie bude taktiež murované ukončené ŽB vencami, krov bude tvorený z dreva. Časť muriva bude obložená kameňom a časť drevom.

Dispozične je prízemie navrhnuté tak, že sa priamo vchádza do obývacej miestnosti a z nej následne do ostatných miestnosti na prízemí t.j. do kuchyne s jedálňou, skladu, kúpeľne a schodiska do podkrovia. V podkroví sú dve izby. Vstup do chaty je orientovaný zo severozápadnej strany. Zastrešenie – sedlová strecha, orientácia štítov SZ-JV. Sklon strechy je 40°.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie