Územné rozhodnutie č.sp. 17/2018

Navrhovateľ CTP BETA SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36697168 v zastúpení Ing.Tomášom Činčalom bytom 023 57 Podvysoká č.208, podal dňa 25.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 101“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby:
„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 10i“
na pozemkoch č.p. KN-C 6012/3, 6012/34, 6012/35, 6012/36, 6012/37, 6012/77, 6012/184, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257, 6012/260 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie