Stavebné povolenie CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 101

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods.l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia zo dňa 01.10.2018 podanej spoločnosťou CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava - Staré mesto, ICO: 36697168 zastúpenou na základe plnej moci zo dňa 19.06.2017 Ing. Tomášom Činčalom, trvalé bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká o povolenie stavby s označením „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 101“


vydáva


podľa ust. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ust. § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov


STAVEBNÉ POVOLENIE
na stavbu s označením
„CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 - Hala SO 101“


v rámci zóny priemyselného parku v severnej časti Mesta Krásno nad Kysucou za účelom výstavby výrobnej haly s administratívno a sociálnym vstavkom.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie