Pozvánka, oznámenie o predložení správy a žiadosť o predloženie pripomienok

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej OU ZA OOP) Vám oznamuje, že dňa 25.04.2018 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy - Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) v pre lesný celok Čadca.

Lesný celok bol určený rozhodnutím OU ZA OOP č. OÚ-ZA-OOP4-2017/034473/SCH zo dňa 08.08.2017. Lesný celok Čadca zasahuje do okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina do týchto katastrálnych území: Čadca, Dlhá nad Kysucou, Dlhé Pole, Horelica, Klubina, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Podvysoká, Raková, Rudinská, Staškov, Zákopčie, Zborov nad Bystricou.

V súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že do správy je možné nahliadnuť na OU ZA OOP, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Súčasne Vás informujeme, že písomné pripomienky k správe a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, pokiaľ nie sú v správe obsiahnuté je možno uplatniť najneskôr v lehote do 12.07.2018. Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná

dňa 12.07.2018 o 9:00 v zasadačke Okresného úradu Čadca, Palárikova 91 (oproti knižnici),
na rokovanie Vás týmto pozývame.

Predloženie správy o hospodárení a jej prerokovanie s dotknutými osobami je prvým úkonom pri vyhotovovaní nového programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2019 - 2028.

Prílohy na stiahnutie