Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 19.12.2018

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 19.12.2018 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
  3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (S. Pustaj, Krásno 1983, Ing. V. Kormanec, Krásno 569, S. Hinková, Krásno 2099, O. Masarik, Krásno 141, Stašová A., Krásno 1617,  P. Mekyňa, Krásno 1433 a M. Kasaj,  Krásno 1423, Služby, s.r.o. Krásno)
  4. Kontrola plnenia uznesení, vyhodnotenie súťaže požiarna zbojnica
  5. Rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2019-2021 - návrh
  6. Informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2018 + úprava rozpočtu
  7. Informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2018
  8. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy ZŠ Mládežnícka
  9. Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019
  10. Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke majetku pre mestský podnik Krásno
  11. Návrh na vyradenie mestského majetku
  12. Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
  13. Rôzne
  14. Prijatie uznesení, ukončenie


  Ing. Jozef Grapa
  Primátor mesta