Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) uznesením Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou č. 31/2024 zo dňa 7.5.2024

v y h l a s u j e

Voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou na 19.6.2024.

 1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
 2. Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od 20.06.2024 s 30 % pracovným úväzkom (2,25 hodín denne)
 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným alebo verejným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne mestské zastupiteľstvo prijatím uznesenia na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krásnej nad Kysucou dňa 19.6.2024.
 4. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná zástupca primátora Mesta Krásno nad Kysucou za prítomnosti 4 poslancov schválených mestským zastupiteľstvom dňa 7.5.2024 v kancelárii primátora Mesta Krásna nad Kysucou.
 5. Uchádzačom bude Mestom Krásno nad Kysucou zaslaná pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva formou doporučenej zásielky adresovanej „do vlastných rúk“ s vyznačením lehoty na uloženie 3 dni.
 6. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý bude mať v deň konania voľby hlavného kontrolóra právo na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami MZ v Krásnej nad Kysucou v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 7. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí (podľa priezviska).
 8. Náležitosti prihlášky
  a)    meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  b)    profesijný životopis
  c)    údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Údaje mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
  d)    úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  e)    čestné prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v §1 8 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov t. j., že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta
  a)    vyjadrenie resp. poskytnutie informácie, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  b)    písomný súhlas so zverejnením a  spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou
 9. Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 10. Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou zašle alebo osobne doručí písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 5.6.2024 do 13:00 hod. na adresu: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou v zalepenej obálke s označením ,,VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 041/4385200, alebo emailom na info@mestokrasno.sk

 

Prílohy na stiahnutie