Voľné pracovné miesta - učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou oznamuje 3 voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľka pre predprimárne vzdelávanie.

Predpokladaný termín nástupu: 26.8.2024

Miesto výkonu práce:

  • MŠ Krásno nad Kysucou Lesnícka 1370
  • MŠ Krásno nad Kysucou - elokované pracovisko Michalkov 631
  • MŠ Krásno nad Kysucou – elokované pracovisko Kalinov 413

Kvalifikačné predpoklady:

  • Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov,
  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou z príslušného študijného oboru

Požadované doklady:

  • Žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, bezúhonnosť, odporúčanie od bývalého zamestnávateľa (ak uchádzačka už pracovala v MŠ)

Požadované doklady doručia uchádzači na adresu: Materská škola Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou 023 02,  osobne alebo na email mskrasnonadkysucou@zoznam.sk do 14.6.2024.

Podmienky pre voľné pracovné miesto: Pracovný pomer na dobu určitú (zástup MD)

Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Poznámka: Uchádzačky, ktoré poslali žiadosti o zamestnanie v termíne od februára do mája 2024, nemusia opätovne posielať žiadosti. Tie sú evidované a budú zaradené do výberu uchádzačov o zamestnanie.