Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa na území SR uskutočnia v sobotu 8.6.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Viete kde je Váš volebný okrsok?
Celkový počet volebných okrskov v meste Krásno nad Kysucou je 6. To, kde sa nachádza váš volebný okrsok, nájdete tu: Volebné okrsky

Čo by sme mali vedieť?
Do volieb je zaregistrovaných 24 kandidujúcich subjektov. Ich zoznam nájdete tu: https://www.minv.sk/?ep24-kandidati1

Nezabudnite na doklad preukazujúci totožnosť
Hlasovať vo voľbách môžete s preukazom totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak v deň volieb nebudete vo svojom okrsku a na území SR máte trvalý pobyt, môžete voliť s použitím hlasovacieho preukazu. Ak trvalý pobyt na území SR nemáte, totožnosť preukážete slovenským cestovným dokladom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložíte čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Prednostný hlas možno odovzdať najviac 2 kandidátom
Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálky, za zástenou vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodnete odovzdať svoj hlas. Vložíte ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačíte odovzdanie prednostného hlasu NAJVIAC U DVOCH kandidátov. To vykonáte zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Následne obálku s hlasovacím lístkom vložíte do volebnej schránky.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Informácie k voľbám do EP nájdete aj na webe MV SR: https://www.minv.sk/?volby-ep