Sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na zbernom dvore - jar 2023

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že tento týždeň budú môcť občania odovzdať na zbernom dvore biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v rámci jarného kampaňového zberu.

Do zberného dvora možno priniesť: konáre z krovín a stromov (nasekané max. do rozmeru 1 m), trávu, lístie, kvety, seno, slamu, vypletú burinu. Konáre budú odovzdávané osobitne od trávnatej zložky.

Zberný dvor bude pre účely jesenného zberu bioodpadu otvorený:

  • 07.06.2023 (streda) v čase od 08:00 do 16:00
  • 08.06.2023 (štvrtok) v čase od 08:00 do 16:00
  • 09.06.2023 (piatok) v čase od 08:00 do 16:00

Vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrad zhodnocovali výhradne kompostovaním na vlastnom pozemku, alebo sa zapojili do jeho zberu v priestoroch zberného dvora. Pri kompostovaní je zároveň potrebné dodržiavať pravidlá triedenia odpadu.

Dôrazne upozorňujeme, že je zakázané vykladať akýkoľvek odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob, ako aj spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a ukladať ho do nádob na komunálny odpad.