Jesenný kampaňový zber odpadu

Mesto Krásno nad Kysucou v súčinnosti s Mestským podnikom Krásno nad Kysucou, s.r.o. oznamuje, že na budúci týždeň bude prebiehať jesenný zber objemného odpadu, elektroodpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok.

Objemný odpad a elektroodpad budú pracovníci Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. zbierať postupne podľa vopred určeného harmonogramu:

  • Lokalita 1:    pondelok 20. novembra – časť Blažkov a Zákysučie
  • Lokalita 2:    utorok 21. novembra – časť Krásno
  • Lokalita 3:    streda 22. novembra – časť Kalinov

V jednotlivých osadách sa zber neuskutoční.

Medzi objemný odpad patrí: nábytok rozobratý na menšie časti, sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, staré lavičky, dvere, okná, sanita a pod.
Medzi objemný odpad nepatrí: stavebný odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, objemné odpady dovezené z iných území ako z územia nášho mesta

Medzi elektroodpad patrí: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
Medzi elektroodpad nepatrí: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Odpad môžu obyvatelia vykladať pred svoje príbytky v predvečer zberu v danej lokalite, najneskôr ráno v deň zberu do 6.00 h.

Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob mimo tohto určeného dátumu a času. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou.

Odpad s obsahom škodlivých látok môžu občania priniesť iba v utorok 21.11.20213 od 8:00 do 14:00 hod. priamo do zberného dvora.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami ... .
Medzi odpad s obsahom škodlivých látok nepatrí: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady.

Tekuté zložky odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.