Zápis detí do Materskej školy

Zápis do Materskej školy Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou a elokovaných pracovísk Kalinovská a Michalkov, na školský rok 2022/23 sa bude konať v dňoch 2.mája - 20.mája 2022.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podávajú riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu, alebo v prílohe tohto oznamu.

Podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia vek 5 rokov)
  • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy (materská škola je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom Krásno nad Kysucou

Ostatné podmienky prijímania detí

  • Ak  je voľná kapacita materskej školy, môžu sa prijať deti aj po dovršení 2,5 rokov /ktoré majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné/

Spôsob podávania žiadostí:

  • osobne,  miestom podávania žiadostí je materská škola  a elokované pracoviska MŠ
  • poštou na adresu materskej školy: Materská škola Lesnícka 1370,  023 02 Krásno nad Kysucou
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu:  mskrasnonadkysucou@zoznam.sk


O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2022.

Prílohy na stiahnutie