Výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre hrobové miesta bez nájomcu

V súlade s ustanoveniami § 22 ods. 7 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Mesto Krásno nad Kysucou zverejňuje zoznam hrobových miest s neznámym nájomcom. Jedná sa o hrobové miesta, na ktorých neevidujeme uzatvorenú nájomnú zmluvu a nie je preto možné nájomcovi zaslať upomienku.

Vyzývame preto občanov, aby sa v prípade, že sa jedná o ich rodinné hrobové miesto a vedia preukázať ich príbuzenský vzťah k pochovanému, zastavili na podpis nájomnej zmluvy a zaplatili za hrobové miesto nájomné. V opačnom prípade začne dňom 1.4.2022 plynúť trojročná lehota, po uplynutí ktorej bude hrobové miesto z titulu neznámeho nájomcu zrušené.

Zoznam hrobových miest bez nájomcu bude zverejnený aj na cintoríne. Umiestnenie hrobového miesta s jeho fotografiou môžete takisto nájsť na mape na našej stránke
https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168

Zároveň oznamujeme, že na hrobové miesta, ktorých nájomca je známy (majú teda uzatvorenú nájomnú zmluvu) a nemajú zaplatené nájomné, budú postupne zasielané upomienky a hrobové miesta budú označené nálepkou

Nájomné je možné uhradiť v hotovosti do pokladne mesta, prípadne bezhotovostne na účet správcu cintorína v zmysle pokynov k platbe uvedených v upomienke. Do informácie pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť číslo hrobového miesta!

Vzhľadom na skutočnosť, že údaje v zmluve o nájme je potrebné aktualizovať, žiadame Vás, aby ste nás aj v prípade úhrady nájomného prevodom na účet kontaktovali telefonicky alebo mailom za účelom kontroly údajov a podpisu zmluvy.
V prípade, že nie ste si istí, kedy Vám končí nájomné na nájomnej zmluve, môžete si to overiť na https://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168 alebo osobne, mailom či telefonicky na pokladni MU.

Kontakt:
Elena Drahňáková
elena.drahnakova@mestokrasno.sk
041 / 4308 917


§ 22 ods. 7 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
„Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.“

Prílohy na stiahnutie