Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

Mesto Krásno nad Kysucou podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Lesnícka 1370, Krásno nad Kysucou.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť práce s PC vítaná
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaný predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca)
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany)
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na  účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 19. decembra 2022 do 14.00 hod. na adresu zriaďovateľa:
 • Mestský úrad, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
 • Obálku označte heslom „Výberové konanie MŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.
 • Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Mestský úrad, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, +421 41 4385 200, e-mail: info@mestokrasno.sk

V Krásne nad Kysucou, 28.11. 2022

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie