V sobotu 29. októbra nás čakajú spojené voľby

Volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa otvoria 29. októbra o 7:00 hod. Voliť bude tentokrát možné len do 20:00 hod. Oznámenia o čase a mieste konania volieb už sú v každej domácnosti.

Mesto Krásno nad Kysucou má zriadených volebných 6 okrskov:

  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č.s. 613
  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431
  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 - Volebná miestnosť: Mestský úrad - prízemie č.s. 1255, budova MsÚ
  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 - Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s.1343 - pavilón „B"
  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 5 - Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie
  • VOLEBNÝ OKRSOK č. 6 - Volebná miestnosť: Budova-obchod Zákysučie č. 1528

Menný zoznam kandidátov sa v týchto voľbách do domácností nedoručuje. Zoznam zaregistrovaných kandidátov nájdete tu:

Ako voliť?

Vo volebnej miestnosti dostanete 2 obálky a 4 hlasovacie lístky:

1. VOĽBY DO SAMOSPRÁVY Žilinského samosprávneho kraja:
MODRÁ OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky s modrými pruhmi:

  1. Jedna na zvolenie predsedu ŽSK, môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie poslancov do ŽSK. V okrese Čadca môžete zakrúžkovať až 7 kandidátov.

2. KOMUNÁLNE VOĽBY:
BIELA OBÁLKA a 2 hlasovacie lístky.

  1. Jedna na zvolenie primátora. Môžete krúžkovať len jedného kandidáta.
  2. Druhá na zvolenie mestských poslancov. Môžete krúžkovať až 12 kandidátov.

Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, hlasovanie lístky ako aj schránky budú farebne rozlíšené (voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva –  BIELA FARBA a voľby župana a poslancov vyššieho územného celku – MODRÁ FARBA). Je potrebné dať si na to pozor, pretože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky, alebo  do modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky bez modrého pásika, tak tieto hlasy budú NEPLATNÉ.

Ďalej je potrebné dať si pozor na počet volených – zakrúžkovaných kandidátov na poslancov, primátora a župana. Na hlasovacom lístku primátora a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Počet zakrúžkovaných poslancov mestského zastupiteľstva môže byť maximálne 12. Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne 7 kandidátov. V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny počet volených poslancov, volebný lístok bude NEPLATNÝ. Avšak označiť menej kandidátov ako je volený počet je možné.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Každý volič je povinný sa preukázať občianskym preukazom a cudzinec preukazom cudzinca. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Občania, ktorí majú záujem o hlasovanie do prenosnej volebnej urny sa môžu nahlásiť na Mestskom úrade do piatku 28.10.2022 do 13:00 hod. osobne v kancelárii č.1 (Matrika), alebo telefonicky +421 41 4385 200

Oprávnení voliči, ktorí sa v deň konania volieb nebudú môcť osobne zúčastniť volieb zo zdravotných dôvodov (nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19) majú právo požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania podávajú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie mesta Krásno nad Kysucou sami alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky, a to najneskôr do piatku 28. 10. 2022 do 12.00 hod. Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie: Marta Buková, Tel. kontakt:  +421 908 533 835, +421 41 4385 200