Úroveň miery triedenia za rok 2021

Mesto Krásno nad Kysucou ako aj ostatné mestá a obce každoročne vyhodnocuje množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom katastrálnom území.

Krásno nad Kysucou sa dlhodobo snaží systematicky vyvíjať rôzne aktivity v rámci odpadového hospodárstva - obstaráva a rozmiestňuje nádoby na triedený zber plastov, skla, papiera, kompostovacie zásobníky na biologicky rozložiteľný odpad do domácností, mesto vybudovalo a zabezpečuje prevádzku zberného dvora a rôzne iné aktivity, ktorých cieľom je zvyšovanie separácie a znižovanie zmesového komunálneho odpadu. Ten sa však musí likvidovať - ukladať na skládku, ktorá je pre životné prostredie to najhoršie možné riešenie.

„Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa snažia vytvorený odpad separovať - miera triedenia však nie je uspokojivá. Prosím preto aj ostatných obyvateľov, aby sa zamysleli nad svojím spôsobom triedenia odpadu“, vyjadril sa primátor Jozef Grapa.

Množstvo vyseparovaného odpadu sa menilo v rámci jednotlivých položiek – napr. sklo sa znížilo o cca 20 ton, šatstvo o cca 10 ton, množstvo vyzbieraného papiera či elektroodpadu oproti predchádzajúcemu roku naopak vzrástlo.

„Miera triedenia za rok 2021 dosiahla úroveň 40,13 %, čo nie je uspokojivé. Dúfam preto, že v tomto roku sa nám spoločne podarí zvýšiť mieru triedenia. Za každú tonu komunálneho odpadu uloženého na skládku musíme okrem skladočného zaplatiť i poplatok štátu do Environmentálneho fondu vo výške 18 € za tonu. Ten je závislý práve od dosiahnutej miery triedenia. Spomínaná taxa zbytočne zaťažuje našich občanov a zvyšuje poplatok, ktorý mesto musí vyrubiť v rámci platobných príkazov a potom odviesť na účet do Enviromentálneho fondu“, dodal J. Grapa.

Bližšie informácie:

https://www.mestokrasno.sk/obcan-a-podnikatel/separovany-zber.html