Sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že tento týždeň budú môcť občania odovzdať na zbernom dvore biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v rámci jarného kampaňového zberu.

Do zberného dvora možno priniesť: konáre z krovín a stromov (nasekané max. do rozmeru 1 m), trávu, lístie, kvety, seno, slamu, vypletú burinu. Konáre budú odovzdávané osobitne od trávnatej zložky.

Zberný dvor bude pre účely jarného zberu bioodpadu otvorený:

  • 11.05.2022 (streda) v čase od 08:00 do 16:00
  • 12.05.2022 (štvrtok) v čase od 08:00 do 16:00
  • 14.05.2022 (sobota) v čase od 08:00 do 13:00

V piatok 13.5.2022 zber BRO prebiehať nebude.

Vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrad zhodnocovali výhradne kompostovaním na vlastnom pozemku, alebo sa zapojili do jeho zberu v priestoroch zberného dvora. Pri kompostovaní je zároveň potrebné dodržiavať pravidlá triedenia odpadu.

Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať akýkoľvek odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob, ako aj spaľovať biologicky rozložiteľný odpad a ukladať ho do nádob na komunálny odpad.